Matematička mu’džiza (čudo) u suri El-Kevser

(El-Kevser, 1-3.)

„Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati!“

Iako najkraća u Kur’anu, sura El-Kevser u sebi krije brojne dokaze da autor Kur’ana nikako nije mogao biti čovjek, nego samo Svemogući Allah. Evo samo nekih matematičkih činjenica o toj suri, na koje ukazuju islamski učenjaci:

– Sura El-Kevser ima samo 10 riječi.

– U prvom ajetu te sure upotrijebljeno je 10 harfova arapskog alfabeta.

– U drugom ajetu upotrijebljeno je također 10 harfova!

– U trećem ajetu, ponovo je upotrijebljeno tačno 10 harfova!

– Harf koji je u toj suri najviše upotrijebljen je elif, a naveden je 10 puta!

– Broj harfova koji se u toj suri spominju samo jedanput je 10!

– Svaki ajet te sure završava se harfom ‘ra’, a on je deseti harf u arapskom alfabetu!

– Broj kur’anskih sura koje se završavaju harfom ‘ra’ je 10!

Zašto se kroz tu suru potencira broj 10? Budući da ona govori o klanjanju Kurban bajrama i žrtvovanju kurbana, jasno je da se odnosi na deseti dan zul-hidžeta! Jasan dokaz da autor te sure i cijelog Kur’ana može biti samo Gospodar svjetova?!

Kur’an El-Bekare, 23.

Uzvišeni kaže: “A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite!”

(Muftija, dr. Ahmed Adilović)